<datastore> <nextgroup><![CDATA[<a href="&rvpu;/npevmf/ktmjc/krvfsz/kqbhf/ebubqspyz.ktq?qbhf=1&bnq;bqqje=1&bnq;bqqje=1&bnq;xfcje=9&bnq;qbui="'/'&columnid=3703&unitid=3134&webname='高青县人力资源和社会保障网'&permissiontype=0"></a>]]></nextgroup> <recordset> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' width='90%' align='center' style='margin:10px 0px 10px 0px;'><tr><td width='72%' align='center' style='font-size:12px;font-weight:bold;border-bottom:solid #999 1px;'>标 题</td><td width='16%' align='center' style='font-size:12px;font-weight:bold;border-bottom:solid #999 1px;'>编 辑</td><td width='12%' align='center' style='font-size:12px;font-weight:bold;border-bottom:solid #999 1px;'>时 间</td></tr></table><record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017819bsu_3703_326427.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘广电编导协理员考试成绩公示' target='_blank'> 高青县公开招聘广电编导协理员考试成绩公示</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-19</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017817bsu_3703_326190.iunm" class='bt_link' title='关于组织我县“创业引领人才”赴香港进行创业培训的通知' target='_blank'> 关于组织我县“创业引领人才”赴香港进行创业培训的通知</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-17</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017817bsu_3703_326158.iunm" class='bt_link' title='高青县就业办2017年08月拟审批退休人员公示花名册' target='_blank'> 高青县就业办2017年08月拟审批退休人员公示花名册</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-17</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017816bsu_3703_326017.iunm" class='bt_link' title='2017年稳岗补贴初审结果公示' target='_blank'> 2017年稳岗补贴初审结果公示</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-16</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu201784bsu_3703_325121.iunm" class='bt_link' title='关于2017年度经济专业技术资格考试考务工作有关问题的通知' target='_blank'> 关于2017年度经济专业技术资格考试考务工作有关问题的通知</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-04</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu201782bsu_3703_324965.iunm" class='bt_link' title='2017年高青县公开招聘鲁青城市资产运营有限公司专业技术人才公告' target='_blank'> 2017年高青县公开招聘鲁青城市资产运营有限公司专业技术人才公告</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-02</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu201782bsu_3703_324935.iunm" class='bt_link' title='2017年淄博市高青县事业单位招聘紧缺专业人才拟聘用人员公示' target='_blank'> 2017年淄博市高青县事业单位招聘紧缺专业人才拟聘用人员公示</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-02</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu201782bsu_3703_324931.iunm" class='bt_link' title='2017年淄博市高青县事业单位公开招聘A类岗位拟聘用人员公示' target='_blank'> 2017年淄博市高青县事业单位公开招聘A类岗位拟聘用人员公示</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-02</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu201781bsu_3703_324844.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘环境监管专职网格员及平台管理员拟聘人员公示' target='_blank'> 高青县公开招聘环境监管专职网格员及平台管理员拟聘人员公示</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-08-01</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017731bsu_3703_324704.iunm" class='bt_link' title='高青县补充招聘国地税联合办税员等部分工作人员公告' target='_blank'> 高青县补充招聘国地税联合办税员等部分工作人员公告</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-31</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017731bsu_3703_324674.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘广电编导协理员公告' target='_blank'> 高青县公开招聘广电编导协理员公告</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-31</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017728bsu_3703_324457.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第五批)' target='_blank'> 高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第五批)</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-28</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017727bsu_3703_324194.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘检察辅助人员等部分工作人员公告' target='_blank'> 高青县公开招聘检察辅助人员等部分工作人员公告</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-27</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017727bsu_3703_324177.iunm" class='bt_link' title='关于报送2017年初级专业技术职务资格评审材料的通知' target='_blank'> 关于报送2017年初级专业技术职务资格评审材料的通知</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-27</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017725bsu_3703_324093.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第四批)' target='_blank'> 高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第四批)</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-25</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017724bsu_3703_323969.iunm" class='bt_link' title='2017年淄博市高青县事业单位招聘紧缺专业人才考察体检弃权、递补人员公告' target='_blank'> 2017年淄博市高青县事业单位招聘紧缺专业人才考察体检弃权、递补人员公告</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-24</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017724bsu_3703_323965.iunm" class='bt_link' title='2017年淄博市高青县事业单位公开招聘A类岗位考察体检弃权、递补人员公告' target='_blank'> 2017年淄博市高青县事业单位公开招聘A类岗位考察体检弃权、递补人员公告</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-24</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017724bsu_3703_323909.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第三批)' target='_blank'> 高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第三批)</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-24</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017724bsu_3703_323869.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第二批)' target='_blank'> 高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单(第二批)</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-24</span></td></tr>]]></record> <record><![CDATA[ <tr><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'><a style='font-size:12px;line-height: 25px;' href="/iunm/bsu2017721bsu_3703_323698.iunm" class='bt_link' title='高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单' target='_blank'> 高青县公开招聘环境监管专职网格员体检考察弃权与递补人员名单</a></td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left'>郑勇_县人社局 </td><td style='border-bottom:dashed #999 1px;' align='left' > <span class='bt_time'>2017-07-21</span></td></tr>]]></record> </recordset> </datastore>

栏目链接

 
设为首页   |   加入收藏   |   联系我们
高青县人力资源和社会保障局?????版权所有??? 建议使用分辨率1024*768???
地址:高青县文化路 鲁ICP备10042300号???????????????????
?
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统